30 lat na rynku
Zakup bezpośrednio
od producenta
Raty 0%
Dostarczamy za 0 zł

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.FWMT.ONLINE OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 R.

§1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostaną niniejsze pojęcia pisane dużą literą należy przez nie rozumieć:

1) Sprzedawca - KMA GRUPA Sp. z o.o., ul. Romana Dmowskiego 85, 60-204 Poznań, NIP: 7792512540 | REGON: 385301855 | KRS: 0000822603;

2) Sklep FWMT.ONLINE – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL WWW.FWMT.ONLINE

3) Klient - osoba fizyczna mająca pełną albo co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu FWMT.ONLINE lub składająca Zamówienie;

4) Klient Zarejestrowany – Klient, który założył w Sklepie FWMT.ONLINE Indywidualne Konto;

5) Klient Niezarejestrowany – Klient, który nie założył w Sklepie FWMT.ONLINE Indywidualnego Konta;

6) Indywidualne Konto – utworzone w trakcie rejestracji konto Klienta Zarejestrowanego, do którego dostęp uzyskuje Klient Zarejestrowany pod podaniu loginu oraz hasła;

7) Towar - produkty prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie FWMT.ONLINE w celu składania przez Klientów ofert w zakresie sprzedaży detalicznej albo objęte Umową sprzedaży;

8) Cena – jednostkowa cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nieuwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru;

9) Zamówienie – zestaw Towarów określonych przez Klienta jako przedmiot oferty złożonej za pośrednictwem Sklepu FWMT.ONLINE bądź w innych formach dopuszczalnych przez Sprzedawcę określonych w Regulaminie;

10) Umowa sprzedaży/Umowa - umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem;

11) Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.);

12) Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, korzystająca ze Sklepu FWMT.ONLINE lub składająca Zamówienie;

13) System Reklamacji - aplikacja internetowa zintegrowana ze Sklepem FWMT.ONLINE, służąca do ewidencjonowania i zarządzania reklamacjami;

14) Biuro Obsługi Klienta – biuro obsługi klienta Sprzedawcy;

15) Przerwa - czasowe zaprzestanie pracy Sklepu FWMT.ONLINE albo jego poszczególnych podstron lub funkcji, które będzie potrzebne ze względów technicznych m.in. w związku z prowadzonymi konserwacjami, modyfikacjami lub naprawami Sklepu FWMT.ONLINE;

16) Siła Wyższa - jakiekolwiek zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym lub przypadkowym, na które Sprzedawca i Klient nie mają wpływu lub nie mogą mu zapobiec, obejmujące między innymi zamieszki, strajki, konflikty zbrojne, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe;

17) Dane Osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

18) Ustawa - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zm.);

19) Regulamin - niniejszy regulamin.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności zasady funkcjonowania Sklepu FWMT.ONLINE, sposób i warunki składania Zamówień, zawierania umów, dokonywania płatności oraz składania reklamacji.

2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz sprzedaż bezpośrednią poprzez sklepy stacjonarne. W ramach Sklepu FWMT.ONLINE prowadzona jest przez Sprzedawcę działalność handlowa w zakresie sprzedaży mebli, lamp, dywanów i innych produktów wyposażenia domu. 

3. Właścicielem Sklepu FWMT.ONLINE jest Sprzedawca: Klaudia Gawecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KMA GRUPA Sp. z o.o., ul. Romana Dmowskiego 85, 60-204 Poznań, NIP: 7792512540 | REGON: 385301855 | KRS: 0000822603; 

1) Adres do korespondencji/adres do zwrotu towaru: 
Klaudia Gawecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KMA GRUPA Sp. z o.o., ul. Romana Dmowskiego 85, 60-204 Poznań, NIP: 7792512540 | REGON: 385301855 | KRS: 0000822603;

2) Konto bankowe Sprzedawcy:
Bank Zachodni WBK: 10 1090 1463 0000 0001 3507 2836
SWIFT banku: WBKPPLPP

3) Dane do bieżącego kontaktu ze Sprzedawcą:

a) e-mail: info@fwmt.online

b) numer telefonu: +48 695 602 859  

4. Kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, w soboty od 10:00 do 14:00. 

§3. USŁUGI

1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną następującego usługi:

1) udostępnianie na żądanie Klienta treści Sklepu FWMT.ONLINE w tym zaproszeń do składania ofert, o których mowa w §5 ust. 1 Regulaminu;

2) prowadzenie Indywidualnego Konta;

3) składanie Zamówień;

2. Poza usługami, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w przypadkach wskazanych w Regulaminie możliwe jest zawieranie Umów sprzedaży.

3. Usługi wskazane w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu świadczone są nieodpłatnie. Umowy sprzedaży, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu związane są z obowiązkiem zapłaty, o którym mowa w §7 Regulaminu.

4. Sprzedawca świadczy usługi i zawiera Umowy sprzedaży w języku polskim.

§4. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU FWMT.ONLINE

1. W celu korzystania ze Sklepu FWMT.ONLINE Klient powinien dysponować następującym wyposażeniem:

1) komputer klasy PC lub urządzenie przenośne umożliwiające połączenie z Internetem i posiadające system operacyjny;

2) łącze internetowe;

3) przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript;

4) włączona obsługa języka JavaScript;

5) włączona obsługa plików Cookies;

6) aktywne konto e-mail.

2. Ze Sklepu FWMT.ONLINE mogą korzystać zarówno Klienci Zarejestrowani jak i Klienci Niezarejestrowani.

3. W celu rozpoczęcia korzystania ze Sklepu FWMT.ONLINE Klient powinien połączyć się w trybie on-line ze Sklepem FWMT.ONLINE. W celu rozpoczęcia korzystania z Indywidualnego Konta, Klient winien się zarejestrować zgodnie z §10 Regulaminu. Przy kolejnej wizycie w Sklepie FWMT.ONLINE Klient Zarejestrowany celem skorzystania z Indywidualnego Konta loguje się na nie zgodnie z §10 ust. 5 Regulaminu. Klient Niezarejestrowany celem zaprzestania korzystania z usług, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1 oraz 3-4 nie jest zobligowany do podejmowania żadnych dodatkowych czynności wobec Sprzedawcy, a umowa rozwiązuje się wraz z zaprzestaniem korzystania z usług.

4. Sprzedawca ma prawo do wprowadzenia Przerwy.

5. O planowanej Przerwie, która może wpłynąć na normalne korzystanie ze Sklepu FWMT.ONLINE Sprzedawca poinformuje Klienta poprzez zamieszczenie informacji o planowanej przerwie w Portalu lub drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na adres poczty elektronicznej Klienta Zarejestrowanego przez niego wskazany.

6. W sytuacji awarii Sklepu FWMT.ONLINE Sprzedawca dołoży wszelkich starań celem niezwłocznego przywrócenia funkcjonalności Sklepu FWMT.ONLINE.

§5. OFERTA

1. Towary, prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

2. Klient dokonując Zamówienia, za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej Sklepu FWMT.ONLINE, mailowo lub telefonicznie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w Regulaminie.

3. Ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

§6. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia można składać na jeden z następujących sposobów: 

1) poprzez stronę internetową Sklepu FWMT.ONLINE;

2) wysyłając e-mail na adres info@fwmt.online;

3) telefonicznie w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta;

2. Składanie Zamówień, z wyłączeniem ust. 1 pkt 3 i 4 niniejszego paragrafu, jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach od 8:00 do 20:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, na zasadach określonych w §9 Regulaminu. 

3. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów może być poprzedzone założeniem Indywidualnego Konta, o którym mowa w §10 Regulaminu lub nastąpić z pominięciem procedury rejestracji. 

4. Złożenie Zamówienia uwarunkowane jest zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu. 

5. Proces składania Zamówień w sposób wskazany w ust. 1 pkt 1, tj. przez Sklep FWMT.ONLINE, składa się z następujących kroków:

 

1) wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;

2) przejście do koszyka;

3) wprowadzenie przysługującego Klientowi kodu rabatowego (opcjonalnie);

4) podanie następujących danych:

a) imienia i nazwiska odbiorcy,
b) dokładnego adresu dostawy,
c) numeru telefonu kontaktowego,
d) adresu e-mail

W przypadku gdy Klient zalogował się na Indywidualne Konto, dane wskazane w lit. a-d uzupełnione zostaną danymi znajdującymi się na Indywidualnym Koncie Klienta Zarejestrowanego.

5) wybór formy dostawy i płatności;

Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlane jest podsumowanie Zamówienia obejmujące wszystkie informacje dotyczące Zamówienia tj. 

a) przedmiot Zamówienia;
b) cenę jednostkową oraz łączną zamawianych Towarów (wraz z podatkiem);
c) główne cechy świadczenia;
d) wybraną formę płatności;
e) wybraną formę dostawy;
f) przewidywany czas dostawy;
g) całkowity koszt dostawy;
h) termin zapłaty;
i) dane kontaktowe Klienta;
j) dane adresowe odbiorcy Towaru;

1) złożenie oświadczeń określonych w formularzu;

6) zatwierdzenie Zamówienia przez przycisk »zamawiam i płacę«.

6. W trakcie składania Zamówienia poprzez Sklep FWMT.ONLINE od początku do ostatniego kroku zatwierdzającego Zamówienie, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym także możliwość naniesienia zmian w wyborze Towarów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi w Sklepie FWMT.ONLINE informacjami zawierającymi odniesienia do zmiany danych. Zatwierdzenie etapu »zamawiam i płacę« uniemożliwia modyfikację Zamówienia. 

7. W celu złożenia prawidłowego Zamówienia w sposób wskazany w ust. 1 pkt 2 – 4 (mailowo lub telefonicznie), Klient winien podać następujące informacje: 

1) nazwy, koloru, rozmiaru i liczby produktów;

2) imienia i nazwiska odbiorcy;

3) dokładnego adresu dostawy;

4) numeru telefonu kontaktowego;

5) formy płatności;

6) formy dostawy;

7) adresu e-mail Klienta.

§7. PŁATNOŚCI

1. Klient ma możliwość wyboru formy płatności za Zamówienie spośród następujących:

1) tradycyjny przelew bankowy;

2) PayU;

3) Przelewy24;

4) PayPal;

5) IAI Pay;

6) Raty online;

z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. W przypadku, gdy:

1) Zamówienie składa Klient będący przedsiębiorcą oraz;

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji

dokonywanie i przyjmowanie płatności za Zamówienie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem rachunku płatniczego.

3. Klient ponosi wszelkie opłaty związane z ocleniem Towarów w kraju, w którym je odbiera.

4. Sprzedawca umożliwia płatność w formie ratalnej. Zasady płatności ratalnej regulują postanowienia odrębnie zawieranej przez Klienta umowy kredytowej.

5. W przypadku braku płatności przez Klienta za Zamówienie w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży bez wyznaczenia terminu dodatkowego, zgodnie z art. 492 Kodeksu Cywilnego.

§8. ZAWARCIE UMOWY

1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta informacji e-mail o przyjęciu Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

2. Wiadomość o przyjęciu Zamówienia do realizacji obejmuje informacje o:

1) przedmiocie Zamówienia;

2) cenie jednostkowej oraz łącznej zamawianych Towarów (wraz z podatkiem);

3) głównych cechach świadczenia;

4) wybranej formie płatności;

5) wybranej formie dostawy;

6) przewidywanym czasie dostawy;

7) całkowitym koszcie dostawy;

8) terminie zapłaty;

9) danych kontaktowych Klienta;

10) danych adresowych odbiorcy Zamówienia.
oraz Regulamin dołączony do wiadomości e-mail w formie załącznika.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta np. w drodze kontaktu telefonicznego.

4. W przypadku, gdy Sprzedawca w terminie [●] dni Sprzedawca nie potwierdzi przyjęcia zamówienia w sposób, o którym mowa w ust. 1, Umowa sprzedaży nie zostaje zawarta, wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte Zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi.

§9. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Po wysłaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, w następnej kolejności, na podany adres e-mail, wysyłane są bieżące informacje o przebiegu tego Zamówienia.

2. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy. 

3. Towary oznakowane etykietą „wysyłka do 24h” są realizowane i wysyłane w ciągu 24h od chwili złożenia Zamówienia od chwili zaksięgowania przez Sprzedawcę wpłaty w przypadku wyboru przez Klienta płatności z góry, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Czas dostawy jest uzależniony od wybranej przez Klienta formy dostawy. 

4. Znaczna część Towarów - zwłaszcza produkty wielkogabarytowe - ze względów transportowych jest wysyłana w stanie wymagającym samodzielnego montażu. Do tych oraz innych Towarów dołączona jest instrukcja montażu/obsługi. Sprzedawca nie świadczy usług w zakresie montażu Towarów.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Klienta. W przypadku zwrotu przesyłki wysłanej na błędnie podany adres Klient jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę a jeżeli nie dokona płatności w terminie 7 dni, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez wyznaczenia terminu dodatkowego, zgodnie z art. 492 Kodeksu Cywilnego.

6. Faktury VAT oraz – w przypadku zwrotów i uznawanych reklamacji – faktury korygujące VAT będą dostarczane przez Sprzedawcę kanałami elektronicznymi, poprzez przesłanie ich w formie plików PDF pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w Zamówieniu.

§10. INDYWIDUALNE KONTO

1. Klient może założyć w Sklepie FWMT.ONLINE Indywidualne Konto. Składanie Zamówień jest możliwe niezależnie od założenia Indywidualnego Konta.

2. Korzystanie z niektórych opcji Sklepu FWMT.ONLINE, jak np. historia zakupów, informacja o statusie Zamówień, jest możliwe tylko po założeniu Indywidualnego Konta. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest wymagana do złożenia Zamówienia. W czasie rejestracji Klient jest proszony o podanie imienia i nazwiska (lub firmy i NIP), adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr. telefonu, a także dowolnie przyjętego loginu i hasła.

3. Założenie Indywidualnego Konta następuje poprzez przejście przez Klienta procedury rejestracyjnej, która rozpoczyna się poprzez kliknięcie w przycisk „Załóż nowe konto”. Po wypełnieniu wymaganych danych oraz złożeniu oświadczeń Klient potwierdza rejestrację poprzez kliknięcie w przycisk „Zarejestruj Konto”. Z chwilą kliknięcia w okienko „Zarejestruj Konto” zostaje zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie prowadzenia Indywidualnego Konta.

4. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie danych wskazanych w trakcie rejestracji Indywidualnego Konta.

5. Klient Zarejestrowany uzyskuje dostęp do Indywidualnego Konta poprzez podanie w Sklepie FWMT.ONLINE swojego loginu oraz hasła. Login i hasło mają charakter poufny. Klient odpowiada za szkody spowodowane ujawnieniem swojego loginu i hasła osobom trzecim.

6. Klient Zarejestrowany zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji Indywidualnego Konta, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Klient Zarejestrowany.

7. Klient Zarejestrowany, po zalogowaniu na swoje Indywidualne Konto uzyskuje dostęp do historii Umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres co najmniej ostatnich 3 miesięcy, pozyskuje dostęp do informacji o statusie Zamówienia oraz uzyskuje dostęp do innych aktualnie udostępnionych funkcjonalności Indywidualnego Konta.

8. Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta zawarta jest na czas nieoznaczony. Klient Zarejestrowany uprawniony jest do zamknięcia swojego Indywidualnego Konta w każdym czasie poprzez skierowanie żądania zamknięcia Indywidualnego Konta do Biura Obsługi Klienta za pośrednictwem telefonu lub e-mail na adres: info@fwmt.online. Wraz z zamknięciem Indywidualnego Konta ulega rozwiązaniu umowa o świadczenie usług w zakresie prowadzenia Indywidualnego Konta.

§11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie i na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

2. Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie:

1) 14 dni kalendarzowych w przypadku zakupu Towarów, które nie były prefabrykowane na jego indywidualne zamówienie;

3. Terminy o których mowa powyżej liczone są od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, a wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru, a w przypadku Umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. 

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminów wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu. Konsument składając oświadczenie o odstąpieniu do Umowy, może skorzystać ze wzoru o treści:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klaudia Gawecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KMA GRUPA Sp. z o.o., ul. Romana Dmowskiego 85, 60-204 Poznań, NIP: 7792512540 | REGON: 385301855 | KRS: 0000822603;
Tel.: +48 695 602 859, info@fwmt.online

Ja/My . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od Umowy sprzedaży następującego/-ych Towaru/ów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zawartej dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . numer zamówienia . . . . . . . . . data odbioru Towaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Imię i nazwisko Klienta(-ów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adres Klienta(-ów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Podpis Klienta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Skorzystanie przez Konsumenta ze wzoru wskazanego w ust. 4 niniejszego paragrafu nie jest obowiązkowe. 

3. Jeżeli Konsument skorzysta z możliwości odstąpienia od Umowy w drodze korespondencji elektronicznej poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres e-mail info@fwmt.online w treści wiadomości bądź w załączeniu do niej jako skan podpisanego oświadczenia, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy, pocztą elektroniczną (za pośrednictwem wiadomości e-mail). 

4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy aby Konsument wysłał Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. W przypadku skutecznego odstąpienia, Umowę uważa się za niezawartą, Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę).

6. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe, a Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z zastrzeżeniem kosztów powstałych w związku z wyborem Konsumenta innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przedmiotu umowy dodatkowej, bezpośrednich kosztów zwrotu przedmiotu umowy dodatkowej oraz zapłaty za świadczenia wykonane przed momentem odstąpienia.

7. Zwrot płatności, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu nastąpi niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Konsumenta użyty przy zawarciu Umowy, chyba, że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument odstępujący od Umowy obowiązany jest odesłać lub przekazać Sprzedawcy Towar na adres Klaudia Gawecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KMA GRUPA Sp. z o.o., ul. Romana Dmowskiego 85, 60-204 Poznań, NIP: 7792512540 | REGON: 385301855 | KRS: 0000822603; lub przekazać Towar do sklepu stacjonarnego Sprzedawcy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

10. Przy odstąpieniu od Umowy Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli Towar dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy, Sprzedawca odbierze Towar na swój koszt, gdy ze względu na charakter Towaru nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

12. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Konsumentom w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

10)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

11) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

12) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

13. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru, do którego dołączony był gratis promocyjny, Konsument zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy także przedmiotowy gratis.

§13. GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wskazane w Sklepie FWMT.ONLINE Towary objęte są gwarancją producenta.

2. Sprzedawca przesyła dokumenty gwarancyjne wraz z Towarem. Warunki gwarancji i termin jej obowiązywania wskazane są w dokumentach gwarancyjnych.

3. Zgłoszenie reklamacji Towaru w czasie objętym gwarancją możliwe jest na adres wskazany w dokumentach gwarancyjnych lub za pośrednictwem Sprzedawcy na adres Klaudia Gawecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KMA GRUPA Sp. z o.o., ul. Romana Dmowskiego 85, 60-204 Poznań, NIP: 7792512540 | REGON: 385301855 | KRS: 0000822603; bądź na adres poczty elektronicznej info@fwmt.online 

4. W przypadku produktów sygnowanych gwarancją producenta "od drzwi do drzwi" (door to door), Towar zostaje nieodpłatnie odebrany przez kuriera w miejscu eksploatacji (adres podany przez Klienta), a po rozpatrzeniu reklamacji doręczony w to samo miejsce. W szczególnych przypadkach naprawa Towaru może odbyć się przez upoważnionego serwisanta na miejscu (tj. bez przewożenia).

5. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientom Towarów bez wad. Ustawa Kodeks Cywilny przewiduje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumentów z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru. Uprawnienia z tytułu rękojmi, o której mowa w niniejszym ustępie jest niezależna od uprawnień z tytułu gwarancji, o której mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu.

6. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towarów w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami.

7. Zgłoszenie reklamacyjne lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko, adres email oraz opis sprawy.

8. Zgłoszenie reklamacji Towaru w czasie objętym rękojmią możliwa jest m.in. poprzez:

1) wypełnienie w oknie przeglądarki, formularza reklamacyjnego, dostępnego na stronie www.fwmt.online/reklamacja

2) przesyłkę listowną na adres Klaudia Gawecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KMA GRUPA Sp. z o.o., ul. Romana Dmowskiego 85, 60-204 Poznań, NIP: 7792512540 | REGON: 385301855 | KRS: 0000822603 

3) przez kontakt z konsultantem pod nr tel.: +48 695 602 859; 

4) kontakt z działem reklamacji bezpośrednio na adres e-mail info@fwmt.online

5) osobiście w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.

9. Kontakt z działem reklamacji oraz konsultantem jest możliwy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 18:00.

10. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres do zwrotu: Klaudia Gawecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KMA GRUPA Sp. z o.o., ul. Romana Dmowskiego 85, 60-204 Poznań, NIP: 7792512540 | REGON: 385301855 | KRS: 0000822603. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

11. Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

1) wymiany Towaru na nowy;

2) naprawy Towaru;

3) obniżenia ceny Towaru;

4) odstąpienia od Umowy – o ile wada ma charakter istotny.
Wybór żądania zależy od Konsumenta z zastrzeżeniem ust. 12 - 18 niniejszego paragrafu. 

12. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady Towaru. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 

13. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.

14. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

15. Konsument nie może odstąpić od Umowy zgodnie z ust. 13 niniejszego paragrafu jeżeli wada jest nieistotna.

16. Jeżeli spośród sprzedanych Towarów objętych Zamówieniem tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Towarów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron Umowy, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu ograniczone jest do Towarów wadliwych.

17. Jeżeli Towar wadliwy został zamontowany, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięciu wady, Konsument jest jednak wówczas obowiązany ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę zakupionego Towaru albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania produktu, do wysokości ceny Towaru. 

18. Koszty naprawy lub wymiany, w szczególności koszty demontażu i dostarczenia Towaru, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia, ponosi Sprzedawca, z zastrzeżeniem ust. 17 niniejszego paragrafu. 

19. W przypadku odstąpienia od Umowy w następstwie reklamacji Towaru, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. 

20. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

21. Do innych reklamacji niż związane z Towarami ust. 7-9 oraz 20 niniejszego paragrafu stosuje się.

§14. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. Konsumentowi, po zakończeniu procedury reklamacyjnej, przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w tym Konsument:

1) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

2) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;

3) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

2. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z wykazem rodzaju spraw znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

4. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne co oznacza, że obie strony muszą wyrazić na niego zgodę.

§15. USZKODZENIE I BRAKI POWSTAŁE W TRANSPORCIE

1. Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, tym samym zalecane jest, aby sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń jeszcze w obecności kuriera.

2. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń powstałych podczas transportu lub braku Towaru w przesyłce, rekomenduje się, aby Klient wraz z dostawcą/kurierem sporządzili i podpisali protokół uszkodzenia (dostępny u doręczyciela). Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela spedytora (firmy kurierskiej), Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki Towaru lub rozwiązania Umowy i zwrotu płatności.

§16. WYMIANA TOWARU

1. Sklep umożliwia wymianę zakupionego Towaru. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają uprawnień Konsumenta wynikających z § 12 Regulaminu

2. W przypadku, gdy wybrany przez Klienta rozmiar lub model Towaru nie będzie odpowiadać oczekiwaniom Klienta, istnieje możliwość wymiany Towaru na inny na prośbę Klienta złożoną w terminie 10 dni od dnia doręczenia Towaru. Wymiana jest możliwa o ile Towar posiada oryginalne opakowanie, komplet metek producenta oraz nie nosi śladów używania.

3. W przypadku wymiany Towaru koszty zwrotu i ponownej wysyłki Towaru pokrywa Klient.

4. Po otrzymaniu zwrotu i wpłaty na poczet kosztów ponownej wysyłki, ponowna wysyłka Towaru następuje w czasie zgodnym z informacją widniejącą jako czas realizacji przy określonym Towarze.

5. Klient zainteresowany wymianą Towaru proszony jest o uprzednie skontaktowanie się ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail, przy użyciu danych kontaktowych wskazany w § 2 ust. 3 pkt 3 Regulaminu i rezerwację pożądanego modelu, rozmiaru lub koloru.

§17. TREŚCI BEZPRAWNE

1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu FWMT.ONLINE zgodnie z jego przeznaczeniem, treścią Regulaminu oraz zgodnie z prawem i zasadami współżycia społecznego.

2. Klientowi zabrania się dostarczania za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Sklepu FWMT.ONLINE treści bezprawnych, niezwiązanych z tematyką Sklepu FWMT.ONLINE w tym w szczególności treści o charakterze obraźliwym, pornograficznym, nawołującym do nienawiści, wulgarnych, nieprawdziwych, mogących wprowadzać w błąd, zawierających wirusy lub złośliwe oprogramowanie czy naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego, prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub nieprawdziwe informacje godzące w dobre imię Sprzedawcy.

3. Kopiowanie przedruk lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie materiałów lub danych dostępnych w Sklepie FWMT.ONLINE wymaga każdorazowo pisemnej zgody Sprzedawcy. Zabronione jest w szczególności pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych oraz innych informacji dostępnych w Sklepie FWMT.ONLINE w celu ich dalszego udostępniania w innych serwisach i portalach internetowych, jak i poza Internetem oraz w każdy inny sposób naruszający interes Sprzedawcy.

4. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Indywidualnego Konta w trybie natychmiastowym wynoszącym 3 dni i zablokować dostęp do Indywidualnego Konta lub usunąć Indywidualne Konto w przypadku jeżeli Klient Zarejestrowany korzysta z Indywidualnego Konta w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w tym jeżeli Klient naruszył ust. 2 -3 niniejszego paragrafu.

5. Sprzedawca może odmówić danemu Klientowi świadczenia usług wskazanych w ust §3 ust. 1 i 2 Regulaminu (w tym zablokować dostęp do Indywidualnego Konta), jeżeli Sprzedawca wypowiedział takiemu Klientowi wcześniej umowę o świadczenie usług wskutek naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego albo całkowitego zablokowania Indywidualnego Konta albo jego usunięcia w przypadku naruszenia przepisów prawa, Regulaminu, praw osób trzecich lub dobrego imienia lub wizerunku Sklepu FWMT.ONLINE lub Sprzedawcy a także gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie takich naruszeń. Usunięcie Indywidualnego Konta nastąpi po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu na zaprzestanie naruszeń wyznaczonemu Klientowi Zarejestrowanemu.

§18. ZAGROŻENIA

1. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym Klienta, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania wiadomości elektronicznych, zaleca się, by Klient zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu w celu korzystania ze Sklepu FWMT.ONLINE, w program antywirusowy oraz zaporę sieciową (tzw. firewall) i stale go aktualizował.

2. Sprzedawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem ze Sklepu FWMT.ONLINE wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Sprzedawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Klienta.

3. Sprzedawca informuje, iż stosuje nowoczesne technologie ochronne celem zminimalizowania ryzyka, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, jednakże nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed opisanymi niepożądanymi działaniami.

§19. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów.

2. Z usług określonych w § 3 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Klient może korzystać anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu. Usługi określone w § 3 ust. 1 pkt 2-4 Regulaminu oraz zawieranie Umów, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu wymagają podania Danych osobowych.

3. Klient podaje swoje dane dobrowolnie przy czym Sprzedawca informuje, iż niewskazanie wymaganych dla realizacji Umowy Danych osobowych wymienionych w § 6 ust. 5 i 7 Regulaminu może skutkować odmową realizacji Zamówienia.

4. Sprzedawca przestrzega zasad ochrony danych osobowych określonych Ustawą w tym z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 18-19 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030) oraz art. 23 ust. 1, 3 i 5 Ustawy. Dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem w tym w celu zawarcia i realizacji Umowy, informowania o statusie Zamówienia oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w celu rozpatrywania reklamacji, a ponadto w celu marketingu w tym produktów własnych, oraz gdy będzie to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedawcę albo odbiorców danych, oraz prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

6. Sprzedawca zapewnia Klientom, realizację uprawnień wynikających z Ustawy. Klient ma prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania swoich Danych osobowych na zasadach opisanych w Ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania Danych osobowych Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w Ustawie – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych innemu administratorowi danych. W celu realizacji uprawnień określonych w niniejszym paragrafie Klient może w dowolnej chwili podejmować kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem danych określonych w §2 ust. 3 Regulaminu.

7. Sprzedawca informuje, że odbiorcami Danych osobowych Klientów lub podmiotami, którym Sprzedawca powierzy przetwarzanie Danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne, które świadczą usługi na rzecz Sprzedawcy, takie jak hosting stron internetowych, analiza danych, przetwarzanie płatności, realizacja Zamówień, spedycja, rozpatrywanie reklamacji, zapewnienie infrastruktury, usługi informatyczne, obsługa klienta, usług dostarczania wiadomości e-mail, przetwarzanie kart kredytowych, audyt, szkolenia, badania opinii oraz inne, podobnego typu usługi.

8. Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, tą samą drogą otrzymują wiadomości z aktualnym wydarzeniami w Sklepie FWMT.ONLINE. Z usługi newsletter można zrezygnować w dowolnym momencie poprzez kliknięcie w link „wypisz” zawarty w dowolnej wiadomości typu newsletter.

§20. ZMIANA REGULAMINU

1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, w tym w szczególności w przypadku:

1) zmiany warunków technicznych funkcjonowania Sklepu FWMT.ONLINE, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym;

2) zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do funkcjonowania Sklepu FWMT.ONLINE, w tym dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń;

3) wydania przez uprawnione organy państwowe decyzji lub orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na treść Regulaminu lub funkcjonowanie Sklepu FWMT.ONLINE;

4) Siły Wyższej;

5) zmian formalnych lub organizacyjnych Sprzedawcy mających wpływ na funkcjonowanie Sklepu FWMT.ONLINE.

2. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie Sklepu FWMT.ONLINE lub poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres wskazany przez Klientów Zarejestrowanych.

3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia poinformowania o ich wprowadzeniu zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu, z uwzględnieniem ust. 4 niniejszego paragrafu.

4. Zmiany Regulaminu wiążą Klienta Zarejestrowanego jeżeli nie wypowiedział on umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta w najbliższym terminie wypowiedzenia, poprzez złożenie zlecenia zamknięcia Indywidualnego Konta zgodnie z § 10 ust. 8 Regulaminu.

5. Do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się dotychczasowe postanowienia Regulaminu.

§21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu FWMT.ONLINE Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a w czasie korzystania ze Sklepu FWMT.ONLINE zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

2. W trakcie składania Zamówienia oraz zakładanie Indywidualnego Konta, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola Klient składa oświadczenie w przedmiocie: zapoznania się z treścią Regulaminu, oraz akceptacji jego postanowień.

3. Sprzedawca stale i nieodpłatnie udostępnia Regulamin w Sklepie FWMT.ONLINE w tym przed zawarciem Umowy, a także na żądanie Klienta w sposób umożliwiający pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

4. Dla celów wykonania Regulaminu oraz umowy, zastosowanie ma prawo polskie. W przypadku sporu z Klientem będącym Konsumentem stosowane będą korzystniejsze przepisy prawa jego miejsca zamieszkania.

5. Właścicielem praw do Sklepu FWMT.ONLINE, w tym praw autorskich jest Sprzedawca.

6. Wszelkie rozwiązania techniczne, elementy graficzne i inne strony www Sklepu FWMT.ONLINE, w szczególności kody HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich, które posiada Sprzedawca.

+48 571 347 900 INFO@FWMT.ONLINE
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel